Produkty

Flood Screener

Narzędzie do wyznaczania terenów zagrożonych powodzią

Flood Screener to aplikacja, która została opracowana, aby zapewnić łatwy dostęp do danych o potencjalnym zagrożeniu powodziowym. Intuicyjna i uproszczona graficznie aplikacja przeprowadza użytkownika krok po kroku poprzez ustawienie swoich danych w kontekście symulacji terenów zalewowych.

Funkcjonalności

  • DHI Flood Screener wykorzystuje cyfrowy model tereny (DEM) i dane o wysokości opadu oraz poziomie mórz
  • DHI Flood Screener pozwalają na natychmiastową analizę terenów zalewowych deszczy o różnych częstotliwościach i wysokościach
  • Możliwość dodawania własnych elementów przeciwpowodziowych takich jak tamy czy wały
  • Wyniki symulacji z aplikacji są mapami obszarów zalanych, które identyfikują, gdzie na powierzchni terenu woda deszczowa będzie magazynowania

Korzyści

  • wstępnego wyznaczanie potencjalnie zalanych obszarów podczas opadów nawalnych
  • użyteczne przy bardzo dużych opadach, kiedy objętość opadu przewyższa prędkość infiltracji
  • służący planistom do sprawdzenia słuszności budowy przepustów czy kanalizacji deszczowej szczególnie na obszarach miejskich, a także tworzenia obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym
  • możliwość modelowania i symulacji prostych zbiorników, kanałów czy rowów odprowadzających wody deszczowe
  • na podstawie numerycznego modelu terenu i danych opadowych narzędzie samo rysuje kierunki spływu wód
  • łatwe w obsłudze, możliwość eksportu do Google Earth i wizualizacji