MIKE URBAN jest oprogramowaniem do modelowania wod-kan, niezastąpionym gdy kluczowymi parametrami wyboru modelu są użyteczność, otwartość, elastyczność, integracja z GIS jak również efektywność oraz stabliność modułów obliczeniowych.

MIKE URBAN obejmuje wszystkie sieci miejskie zarówno sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, sanitarną i ogólnospławną.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
MODELOWANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ  MODELOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

• zarządzanie ciśnieniem wody i strefami ciśnienia,
• szacowanie rozbiorów w węzłach,
• analiza dynamicznych przepływów pożarowych i wypływu
z hydrantów,
• prognoza wieku wody i stężenia chloru,
• prognoza przemieszczania się lokalizacji zanieczyszczeń,
• plany awaryjne i ocena ryzyka,
• dobór i wymiarowanie hydrofornii oraz zbiorników,
• modelowanie w czasie rzeczywistym,
• wykrywanie strat wody

• gospodarka wodami opadowymi,
• plany zagospodarowania wód deszczowych,
• prognozowanie lokalnych podtopień
(lokalizacja i nasilenie),
• analiza przepełnienia sieci i przepustowości
(wąskie gardła),
• ocena spływu powierzchniowego i infiltracji,
• szacowanie gromadzenia się i transportu osadów,
• optymalizacja i projektowanie systemu sterowania,
• analiza jakości wody i problemy z osadami,
• modelowanie w czasie rzeczywistym

 

SILNIKI OBLICZENIOWE
MOUSE HD SWMM EPANET
Klasyczny moduł do dynamicznego
modelowania 1D kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wykorzystywany przez DHI.
Zawarty w module sieci kanalizacyjnej.
Ogólnodostępny, powszechnie
stosowany silnik do modelowania
odprowadzania wód opadowych.
Zawarty w module Model Manager.
Ogólnodostępny silnik do
modelowania sieci wodociągowej
zawarty w module podstawowym
Model Manager.

 

MODEL MANAGER
Zarządzanie danymi sieci
SWMM do modelowania kanalizacji sanitarnej i wód opadowych
GIS, wizualizacje i tworzenie map
EPANET do modelowania sieci wodociągowej
CS OPAD ODPŁYW NARZĘDZIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Opad-odpływ metodą czas-obszar, fala kinematyczna, spływ
zależny od opadów, rezerwuary liniowe, UHM
Automatyczna kalibracja, rozszerzony okres symulacji,
zaawansowany przepływ pożarowy
CS PIPEFLOW
Silnik MOUSE
Zautomatyzowane projektowanie rur
Symulacje długoterminowe
CS CONTROL CS TRANSPORT ZANIECZYSZCZEŃ
Zaawansowana kontrola elementów - pompy, przelewy, zasuwy

Trasport osadów, spływ powierzchniowy zanieczyszczeń

SPŁYW POWIERZCHNIOWY 2D CS PROCESY BIOLOGICZNE
Symulacje Mike Flood integrujące przepływ w sieci 1D i lądowy 2D Procesy chemiczne i biologiczne tlen rozpuszczony,
BZT, ChZT, H2S