1. Model Manager jest podstawą interfejsu użytkownika MIKE URBAN. Dzięki wielu funkcjom użytkownik płynnie przechodzi przez wszystkie fazy przygotowania modelu, od danych wejściowych po analizy i prezentacje wyników.

Model Manager:
• oparty o GIS pakiet zarządzania danymi modelu dla sieci kanalizacyjnych i sieci wodociągowych,
• bogata funkcjonalność GIS zasilana przez składniki ArcObjects™ ESRI. Budowa modelu na podstawie danych GIS jest prosta, wydajna i przejrzysta,
• trzy opcje przechowywania danych modelu - Geobaza Personalna (.mdb), plik geobazy (.gdb) oraz geobaza profesjonalna SDE.


Wszystkie narzędzia i funkcje wprowadzone celem poprawy wydajności użytkownika:
• manager scenariuszy,
• sprawdzanie poprawności danych, narzędzia przypisywania i interpolacji,
• narzędzie delineacji (podziału) zlewni,
• kreator schematyzacji sieci,
• geokodowanie punktów obciążenia i rozbiorów,
• analiza i wizualizacja mierzonych lub symulowanych danych serii czasowych,
• prezentacja wyników symulacji poprzez statyczne i animowane serie czasowe, profile, mapy, tabele, statystyki.

 

2. Moduł sieci wodociągowej - Water Distribution (WD)

Narzędzia modułu WD bazują na rozszerzeniu możliwości silnika EPANET, a także na rozbudowanym silniku DHI do obliczania uderzeń hydraulicznych.

Podstawowe możliwości oferowane przez moduł WD to:

• symulacje stanów ustalonych,
• symulacje długoterminowe,
• symulacje jakości wody,
• symulacje przepływów chwilowych.

Analiza przepływu pożarowego Rozbiory wody Analiza jakości wody

• oblicza dostępne przepływy dla zaprojektowanego ciśnienia
• oblicza ciśnienie dla zadanych przepływów
• umożliwia natychmiastową analizę sieci wodociągowej by sprostać przepływom w przypadku pożaru

• zaawansowane zarządzanie połączeniami węzłów bazujące na systemie billingowym
• geokodowanie i agregacja danych poboru
• obliczanie zapotrzebowania na wodę w każdym węźle na podstawie wielu metod dystrybucji wody

• mieszanie wody z różnych źródeł
• wiek wody w wodociągu,
• zawartość chloru,
• rozwój produktów ubocznych dezynfekcji
• rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

 

 

   

 

 

3. Moduł kanalizacji - Collection System (CS)

Wszystkie moduły CS oparte są na znanym na całym świecie module obliczeniowym MOUSE.

Silnik MOUSE:

 • UNIWERSALNY – standard w wielu krajach na wszystkich kontynentach
 • ZAAWANSOWANY – w pełni dynamiczne modelowanie rozgałęzionych i pierścieniowych sieci
 • ELASTYCZNY – szeroka gama modeli spływu i danych brzegowych
 • WSZECHSTRONNY – zawiera moduły do modelowania niemal dla każdego rodzaju sieci kanalizacyjnej

CS Przepływ w kanałach (Pipeflow)

 • Standardowe i elastyczne przekroje, okrągłe studzienki, zbiorniki retencyjne, przelewy, kryzy, pompy, regulatory przepływu, wloty kanalizacji deszczowej
 • Symuluje przepływ w rurociągu i sieci kanałów. Posiada szeroką gamę składników sieci i procesów przepływu. CS-pipeflow symuluje nadkrytyczne i podkrytyczne warunki przepływu w rurach częściowo wypełnionych i ciśnieniowych
 • Narzędzia do symulacji długoterminowych dla ciągłych symulacji długich serii czasowych, narzędzie do automatycznego projektowania przewodów,określające optymalne wymiary rury na bazie wyników symulacji
 • Moduł sterujący posiada zaawansowane zdolności sterowania koroną przelewu, poziomu, zrzutu pomp itp. Umożliwia opis sterowanych urządzeń i czyni złożone operacje logiczne dla współzależnych regulatorów w pełni przejrzystymi i łatwymi

CS Opad-Odpływ

 • Zawiera wiele modeli Opad-Odpływ takich jak czas - obszar, fala kinematyczna, zbiornik liniowy, UHM a także wbudowany moduł RDI do generowania ciągłego napływu zwykle stosowanych do symulacji napływów z opóźnieniem (np. infiltracja)

CS Transport zanieczyszczeń

 • Zawiera transport zanieczyszczeń i dyspersję analizującą transport osadów oraz umożliwia modelowanie jakości ścieków w celu modelowania zanieczyszczeń wód powierzchniowych spływających do systemu kanalizacyjnego

CS Procesy biologiczne

 • Umożliwia zaawansowane symulacje procesów biologicznych i chemicznych systemów sanitarnych i ogólnospławnych