Skip to main content
Produkty

Mike Flood

Narzędzie do modelowania powodzi

MIKE FLOOD to unikalny zestaw narzędzi dla profesjonalnych modelarzy zjawisk powodzi miejskich i rzecznych. Obejmuje szeroki wybór specjalistycznych silników symulacyjnych 1D i 2D, umożliwiając modelowanie dowolnych problemów powodziowych – niezależnie od tego, czy chodzi o rzeki, kanalizację deszczową, obszary przybrzeżne, zapory i inne.

Obszary zastosowań

MIKE FLOOD może być stosowany na bardzo szeroką skalę poczynając od parkingów, aż do modeli dużych powierzchni zlewni. Zastosowania wahają się od klasycznego zasięgu powodzi i wyznaczania map ryzyka powodziowego do oceny oddziaływania na środowisko poważnych zdarzeń powodziowych. 

Typowe zastosowania MIKE FLOOD 

 • prognozowania powodzi 
 • zarządzanie powodziami i minimalizacja skutków tych zdarzeń
 • analiza zagrożenia powodziowego i mapowania zagrożeń powodziowych dla obszarów: przemysłowego, mieszkaniowego lub dziedzictwa kulturowego
 • awaryjne planowanie powodzi (drogi ewakuacyjne czy tez planowanie priorytetów ratunkowych)
 • ocena zmian klimatu
 • analiza skutków przerwania zapory lub innych zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 • zintegrowane modelowanie powodzi miejskich, rzecznych i przybrzeżnych

Funkcjonalności

 • MIKE FLOOD umożliwia użytkownikowi wykorzystanie kilku dostępnych silników obliczeniowych:
  • 1D River – klasyczny silnik DHI dla obliczeń rzek oraz kanałów otwartych
  • 1D Urban – klasyczny silnik DHI dla systemów kanalizacji i odwodnień
  • Single Grid – rozwiązanie dla modeli protoliniowych
  • Flexible Mesh – rozwiązanie dla maksymalnej elastyczności tworzenia modeli szczegółowych i nietypowych
  • Multi-Cell Overland Flow – wykorzystujący wysokiej rozdzielczości dane z numerycznego modelu terenu DEM dla zwiększonej wydajności obliczeniowej
 • MIKE FLOOD zawiera w pełni dynamiczne, zintegrowane połączenie systemów kanalizacji, systemów rzecznych, rozpływu powierzchniowego, a tym samym zapewnia kompleksową możliwość analizowania wszystkich zdarzeń związanych powodzią
 • MIKE FLOOD umożliwia wydajną analizę oddziaływania powodzi na środowisko poprzez badanie jakości wody i transportu zanieczyszczeń 
 • Konstrukcje takie jak przelewy, groble, przepusty i konstrukcje operacyjne są dostępne zarówno w silnikach 1D, jak i 2D.

Powodzie miejskie

Dzisiejsze zapotrzebowanie na dokładność w modelowaniu powodzi miejskich wymaga często zintegrowanego podejścia, łączącego model 1D z rozpływem powierzchniowym 2D. MIKE FLOOD oferuje tę kombinację poprzez sprzężenie MIKE URBAN CS i MIKE 21. 

MIKE FLOOD skutecznie symuluje wszelkie przyczyny powodzi miejskich, w tym lokalne opady deszczu, niewystarczającą przepustowość wylotów burzowych i sieci kanalizacji deszczowej, powodzi spowodowanych przepełnieniem pobliskich rzek oraz powodzi przybrzeżnych. 

Miejskie powodzie są symulowane przez modelowe sprzężenia w węzłach, pompach, jazach lub wylotach. Dzięki tym możliwościom MIKE FLOOD wymienia wodę między modelem 1D (przepływ prostoliniowy w rurach i rzekach) oraz dynamicznym rozpływem powierzchniowym 2D. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) zarówno w MIKE FLOOD, jak i MIKE URBAN wspiera połączenie modelu powodzi miejskiej, a także uruchamia symulacje i wizualizacje wyników. 

Korzyści

 • MIKE FLOOD bazuje na sprawdzonych silnikach technologicznych i symulacyjnych, skutecznie stosowanych w wielu projektach inżynieryjnych na całym świecie
 • MIKE FLOOD oferuje najwyższą elastyczność w zakresie współpracy w pełni dynamicznych silników 1D i 2D przeznaczonych do każdego rodzaju modelowania powodzi
 • Dzięki równoległym silnikom 2D, MIKE FLOOD zapewnia unikaną strukturę dla współpracy modeli 1D i 2D za pomocą procesorów graficznych (GPU)
 • Szczególnie dla środowiskowych ocen skutków powodzi MIKE FLOOD oferuje unikalne narzędzia dla dynamicznych analiz transportu zanieczyszczeń i jakości wody