Produkty

MIKE URBAN+

Narzędzie do modelowania sieci wod-kan

MIKE URBAN jest oprogramowaniem do modelowania sieci wod-kan, niezastąpionym, gdy kluczowymi parametrami wyboru modelu są użyteczność, otwartość, elastyczność, integracja z GIS jak również efektywność oraz stabilność modułów obliczeniowych.

MIKE URBAN obejmuje wszystkie sieci miejskie zarówno sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, sanitarną i ogólnospławną.

Mike Urban a Mike Urban+

MIKE URBAN PLUS jest nową generacją MIKE URBAN.

Kontynuuje on skuteczne modelowanie wszystkich scenariuszy modelowych dla wody miejskiej, w tym systemów dystrybucji wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zintegrowanego modelowania 1D+2D. MIKE URBAN+ oferuje pełne modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne, w tym jakość wody dla wszystkich miejskich systemów wodnych.

MIKE URBAN+ pomoże rozwiązać wyzwania jakie stawia sieć miejska i zaspokoi jej potrzeby, wspierając analizę, modelowanie scenariuszy i modelowanie online.

MIKE URBAN+ sukcesywnie będzie zastępował MIKE URBAN jako oprogramowanie nowej generacji dla sieci miejskiej. Oferuje te same funkcje i tę samą funkcjonalność w wydajnym interfejsie użytkownika oraz szybsze środowisko symulacji.

Obszary zastosowań

Sieć wodociągowa
 • Master plany
 • Plany modernizacji sieci oraz optymalizacja ciśnienia
 • Analiza wycieków i ich redukcja
 • Analiza przepływu pożarowego
 • Analiza jakości wody
Sieć kanalizacyjna
 • Master plany
 • Zarządzanie wydajnością oraz analizy utrzymaniowe
 • Zarządzenie kanalizacją deszczową, analizy napływów i infiltracji
 • Planowanie kryzysowe dla powodzi miejskich
 • Ocena najlepszego zarządzania wodą deszczową
 • Projektowanie i optymalizacja kontroli w czasie rzeczywistym
 • Analiza powstawania siarczków

Moduły

Manager modeli

Manager Modeli jest rdzeniem MIKE URBAN, który dzięki swoim funkcjom pomaga przejść przez wszystkie fazy przygotowywania modelu. Główne funkcjonalności Managera Modeli to:

 • zarządzanie danymi dla systemów kanalizacji i wodociągów,
 • obsługa programu w oparciu o funkcjonalności GIS dzięki wbudowanemu ArcGIS firmy ESRI
 • posiada silniki obliczeniowe EPA takie jak SWMM5 i EPANET
 • możliwość podglądu i prezentacji wyników poprzez narzędzie MIKE View
Sieć wodociągowa

Moduł sieci wodociągowej jest oparty na silniku EPANET, który jest standardem na całym świecie. MIKE URBAN posiada szereg dodatkowych funkcji dobudowanych do silnika EPANET, aby proces modelowania uczynić jeszcze bardziej kompleksowym. Główne funkcjonalności modułu sieci wodociągowej:

 • Lokalizacja i dystrybucja rozbiorów wody
  • Rozbiory węzłowe
  • Geokodowanie i agregowanie danych o zużyciu wody
  • Obliczanie zapotrzebowania na wodę dla każdego węzła
 • Jakość wody
  • Mieszanie wody z różnych źródeł
  • Obliczanie wieku wody
  • Rozkład chloru w sieci
  • Analiza produktów ubocznych dezynfekcji
  • Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 • Dystrybucja wody
  • Automatyczna kalibracja
  • Zaawansowana kontrola dla symulacji długoterminowych
  • Analiza krytyczności przewodów i ich trwałości
  • Analiza optymalizacji przepływu pożarowego 
Sieć kanalizacyjna

Silniki obliczeniowe sieci kanalizacyjnej wykorzystują silnik SWMM oraz autorskie silniki DHI takie jak MOUSE oraz MIKE 1D. Główne podmoduły dla sieci kanalizacyjnej to:

 • CS Pipeflow

Moduł pozwala na obliczenia przepływu w kanałach. Pozwala na wprowadzanie szeregu różnych elementów sieci takich jak zbiorniki retencyjne, przelewy, kryzy, regulatory czy przepompownie. Umożliwia symulację krytycznych zjawisk w sieci np. praca pod ciśnieniem.

 • CS Rainfall Runoff

Moduł ten pozwala na symulacje zjawisk opad-odpływ dzięki kilku metodom obliczeniowym takim jak czas-obszar, fala kinematyczna czy zbiornik liniowy. 

 • CS Control

Moduł oferuje zaawansowane funkcje kontroli w czasie rzeczywistym. Pozwala na sterowanie oraz tworzy reguły działania dla regulatorów czy pompowni w łatwy i przystępny dla użytkownika sposób.

 • CS Transport zanieczyszczeń

Moduł umożliwia symulacje transportu zanieczyszczeń poprzez adwekcję, dyspersje i sedymentację.

 • CS MIKE Eco Lab

Dzięki temu modułowi użytkownik ma możliwość modelowania wszystkich aspektów związanych z jakością wody, np. rozpuszczanie substancji czy reakcje biologiczne.

Modelowanie zintegrowane

MIKE URBAN zapewnia efektywne rozwiązania spełniające rosnące potrzeby w zakresie łączenia modeli 1D do kanalizacji kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej z innymi modelami. 

Więcej w zakładce MODELOWANIE ZINTEGROWANE 1D+2D

Główne korzyści

MIKE URBAN to pakiet oprogramowania modelującego dla wszystkich działań w zakresie modelowania wody miejskiej. 

 • Wszystkie wymagane licencje i komponenty GIS są wbudowane w licencję MIKE URBAN.
 • MIKE URBAN jest dostępny w wielu językach i zapewniamy lokalne wsparcie w ponad 30 krajach.
 • Niezależnie od wybranego silnika lub modelu, który budujesz, wszystkie dane są przechowywane w jednej bazie danych.

Wyniki

Rezultaty są wyświetlane automatycznie. Wyniki symulacji można analizować pod kątem potencjalnych problemów, anomalii, obszarów krytycznych itp. Dostępne są różne wstępnie zdefiniowane mapy i raporty tematyczne, które służą do zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości. Wyniki symulacji mogą być animowane w czasie lub w formie serii czasowych. Użytkownik może również porównywać różne scenariusze pracy sieci.