Skip to main content

Kampania pomiarowa

Model sieci kanalizacyjnej tworzony jest jako narzędzie wspomagające eksploatację sieci, weryfikację jej funkcjonowania oraz lokalizację kanałów i studni przeciążonych hydraulicznie. W celu uzyskania wysokiej jakości modelu, istotne jest przeprowadzenie kampanii pomiarowej polegającej na opomiarowaniu kluczowych punktów na sieci. Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzenia kampanii pomiarowej umożliwią wykonanie kalibracji modelu sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej.

W jaki sposób przebiega kampania pomiarowa?

Celem prowadzenia kampanii pomiarowej jest kalibracja modelu sieci kanalizacyjnej poprzez zestawienie i porównanie danych z pomiarów rzeczywistych z wynikami modelowania hydrodynamicznego. W celu uzyskania danych pomiarowych należy wytypować lokalizacje, w których zainstalowane zostaną urządzenia do pomiaru napełnienia, objętościowej wielkości przepływu oraz ilości opadów.

Kampania pomiarowa obejmuje montaż układów pomiarowych w wytypowanych wcześniej miejscach oraz wykonanie okresowego monitoringu z dużą częstotliwością. Typowo pomiary odbywają się z częstotliwością co 2 minuty. W ramach realizacji pomiaru napełnienia i prędkości przepływu, w kolektorach kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej montowane są bezkontaktowe przepływomierze radarowe. Układ pomiarowy składa się z czujnika poziomu, czujnika prędkości, rejestratora oraz układu zasilania. Do pomiaru wielkości opadów stosowany jest układ składający się z deszczomierza oraz szafki telemetrycznej, w której umieszczany jest rejestrator i układ zasilania. 

Warunki pomiarów

Zalecane jest prowadzenie pomiarów w ramach kampanii pomiarowej w okresie, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia opadów o charakterze nawalnym jest największe. Typowy czas trwania kampanii wynosi od 6 do 8 miesięcy. Najlepiej, gdy okres ten przypada na termin od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zebranie danych w warunkach nagłych zmian prędkości przepływu i napełnienia pozwoli na przeprowadzenie dokładniejszej kalibracji i ostatecznie uzyskanie modelu o wysokim stopniu odzwierciedlenia sieci.

KORZYŚCI Z PROWADZENIA MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ

  • Zbieranie danych na potrzeby modelowania sieci.
  • Optymalizacja infrastruktury służącej do odprowadzania wody i ścieków.
  • Poznanie dokładnej charakterystyki pracy sieci.
  • Monitoring dostarcza informacji umożlwiających znacząco szybszą reakcję przy wystąpieniu ekstremalnych zjawiskach pogodowych.
  • Zarządzanie danymi z monitoringu sieci pozwala na minimalizację szkód w mieniu i infrastrukturze w przypadku opadów nawalnych i awarii na sieci.
  • Informacja o zagrożeniach dla mieszkańców w czasie rzeczywistym.