Skip to main content
Produkty

Network leakage monitor

MONITOR STRAT WODY

NARZĘDZIE DO OCENY I OPTYMALIZACJI STRAT WODY

Monitoring strat to narzędzie do kompleksowego gromadzenia danych oraz podsuwania rozwiązań dotyczących problemu oceny wielkości strat wody, jak i jego finansową optymalizację. Aplikacja ma zastosowanie przy technicznej i finansowej optymalizacji poziomu strat wody, podejmowaniu decyzji w odniesieniu do aktywnej kontroli, naprawy sieci, optymalizacji ciśnienia i identyfikacji nawet niewielkich strat wody w sieci wodociągowej. 

Funkcje

Optymalizacja strat wody:

 • Rozpoznanie ekonomicznego poziomu strat
 • Rozwiązania na poziomie strefy lub dzielnicy sieci wodociągowej 
 • Kalkulacja kosztów oszczędności opierająca się na różnicy pomiędzy kosztami związanymi ze stratą wody w porównaniu do wydatków związanych z pracami mającymi na celu zapobieganie tych strat

Monitor strat generuje dzienne raporty i dostarcza operatorowi sieci wodociągowej analizy zebranych danych. 

Automatyczne narzędzie serwisowe identyfikuje najbardziej krytyczne strefy oraz dostarcza niezbędne dane. Wszystkie informacje są przetwarzane i przechowywane w centralnej bazie danych. Wyniki prezentowane są w formie tabel, map czy też komunikatów. 

Główne zasady oceny strat wody

Ocena strat w strefie dostawy wody opiera się na analizie danych pomiarowych prowadzonych przez system SCADA. Aplikacja ta obsługuje importowanie i zaawansowane zarządzanie danymi z rejestratorów danych jak również manualnych odczytów z wodomierzy. Przepływ nocny jest sumowany z wszystkich czujników odpływowych/napływowych do sektora pomiarowego. Brana jest pod uwagę konsumpcja nocnych odbiorców hurtowych jak i nocna konsumpcja innych klientów, która może być obliczona automatycznie lub wprowadzona ręcznie w zależności od preferencji użytkownika.
Kolejnym krokiem jest analizowanie danych z dostarczonej i zafakturowanej wody, które importowane są z systemu billingowego jako podstawa do wyliczenia wielkości wody niezafakturowanej (Non Revenue Water). Ostatecznie kompleksowo wprowadzone dane, analizowane w formie krótko jak i długookresowej są przesyłane do osób zarządzających systemem.

Ocena ekonomicznego poziomu strat wody

Ekonomiczny poziom strat w sektorach zasilania jest obliczany na podstawie bilansu pomiędzy możliwymi oszczędnościami na stratach wody i kosztami prac mających na celu redukcję tych strat.  Ocena możliwych oszczędności wynikłych z redukcji strat wody uwzględnia:  

 • rzeczywisty poziom nieszczelności w sieci wodociągowej 
 • poziom strat, który możemy zaobserwować po przeprowadzonych działaniach naprawczych
 • koszt strat wody 
 • dynamikę powstawania kolejnych strat. 

Koszt prac mających na celu redukcję strat jest kalkulowany w oparciu o porównanie ceny jednostkowej typowych działań wykrywania i usuwania strat (dane mogą być w początkowej fazie przybliżone w oparciu o doświadczenie operatora, jednakże system może być dostosowany bardzo szybko do danych rzeczywistych).  

Głównymi wskaźnikami ekonomicznymi oceniającymi każdą strefę są: 

 • okres zwrotu kosztu prac mających na celu redukcję strat wody (wskazuje to strefy dostaw, gdzie prace mające na celu wykrycie strat będą najbardziej wydajne, a efekty zostaną najszybciej widoczne) 
 • ekonomicznie uzasadniony poziom strat dla wybranego okresu zwrotu (wskazuje różnice pomiędzy aktualnym poziomem strat, a poziomem docelowym do jakiego warto dążyć z ekonomicznego punktu widzenia)  

Korzyści

Wdrażanie Monitora Strat pomaga w optymalizacji i redukcji kosztów operacyjnych oraz zwiększa niezawodność dostawy wody. 

Do innych korzyści można zaliczyć: 

 • Bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej sieci i posiadanych źródeł wody 
 • Wsparcie właściwego planowania modernizacji i optymalizacji sieci 
 • Ograniczenie odpowiedzialności prawnej oraz kosztów ubezpieczenia za względu na mniejszą ilość awarii 
 • Aplikacja monitora strat pomaga w identyfikacji nielegalnych podłączeń jak również niefunkcjonujących czy brakujących wodomierzy w systemie.