Skip to main content

Polityka prywatności oraz polityka „cookies”

DHI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/89,  00-112 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS: 0000258210, NIP: 5252365324

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Słowniczek:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest DHI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/89,  00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS: 0000258210, REGON: 14050327300000, NIP: 5252365324, wysokość kapitału zakładowego 1 110 000,00 zł
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
 4. Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
 6. Serwis – strona internetowa pod adresem https://modelowaniesieci.pl/

Informujemy, iż dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z naszego Serwisu, w tym dane o adresie IP oraz inne informacje zbierane przez pliki cookies są przetwarzane w następujących celach:

 1. Celem wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej Administratora pod adresem wskazanym w Serwisie, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Administratora pod adresem Administratora https://modelowaniesieci.pl/ w celu zapoznania się z ofertą Administratora, otrzymania oferty lub informacji o usługach Administratora.
  • za pośrednictwem formularza zgłoszenia kandydatury do pracy
 2.  W razie innego niż w pkt powyżej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc celem – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeżeli wyrazi Użytkownik zgodę na takie przetwarzanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W takim przypadku, prosimy o umieszczenie w przesłanej wiadomości e-mail następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przez administratora, tj. DHI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia korespondencji e-mail w związku z wysłaniem niniejszej wiadomości, w tym udzielenia odpowiedzi przez administratora”, a w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, o zaznaczenie odpowiedniej zgody.
 3. W razie przetwarzania danych osobowych celem przesyłania informacji marketingowych Administratora o dostępnych usługach i produktach, przy użyciu newslettera dostępnego na stronie internetowej Administratora pod adresem https://modelowaniesieci.pl/ dane osobowe będą przetwarzane, jeśli wyrazi Użytkownik na powyższe zgodę, a podstawą takiego przetwarzania będzie wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prosimy w takim przypadku o zaznaczenie odpowiedniej zgody pod formularzem.
 4. W razie przetwarzania danych osobowych wskutek założenia przez Użytkownika konta na stronie internetowej Administratora pod adresem https://modelowaniesieci.pl/– dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umów z Administratorem, obsługi tych umów i zamówień i dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wysyłania przez Administratora informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności  niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 8. Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

 1. Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami 
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych obydwa się na podstawie zgody, przysługuje Użytkownikowi w dowolnym momencie prawo jej wycofania. W celu cofnięcia zgody wystarczy, wysłać wiadomość mailową na adres: wsparcie@dhigroup.com. Jednocześnie pragniemy wskazać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jest to konieczne abyśmy mogli spełnić Użytkownika oczekiwania w zakresie prowadzenia korespondencji e-mail poprzez adres poczty elektronicznej wskazany w naszym Serwisie.
 4. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika jest Administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele Administratora.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7.  Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:
  • w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora, tj. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
  • w przypadku przetwarzania danych celem świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust 1 lit b. RODO  dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone
  • w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych – do momentu cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych.
 8. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Klauzula informacyjna – zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz do usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO. W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO przysługuje Użytkownikowi prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, przysługuje również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 10. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.