Skip to main content
Produkty

WEST

Aplikacja do modelowania i symulacji oczyszczalni ścieków

WEST jest przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem o wielkich możliwościach przeznaczonym do dynamicznego modelowania oczyszczalni ścieków oraz innych systemów wodnych, w których analizowane są procesy jakościowe. WEST został zaprojektowany dla operatorów, inżynierów i naukowców zainteresowanych badaniem fizycznych, biologicznych i chemicznych procesów na oczyszczalniach ścieków, w kanalizacji oraz w systemach wód powierzchniowych.

Obszar zastosowania

Ocena parametrów projektowych

Projektując nową oczyszczalnię ścieków lub dokonując modernizacji istniejących systemów warto porównać różne rozwiązania technologiczne w zakresie ich efektywności w odniesieniu do określonych parametrów (np. jakości ścieków oczyszczonych, koszty inwestycyjne, koszty operacyjne). Narzędzie Analizy Scenariuszy oraz możliwości definiowania własnych kryteriów porównawczych ułatwia wybór najlepszych rozwiązań dla danej oczyszczalni.

Optymalizacja procesu

Ulepszenia parametrów operacyjnych oczyszczalni mogą prowadzić do znaczących korzyści w zakresie efektywności procesu, jakości ścieków oczyszczonych lub kosztów operacyjnych—np. kosztów napowietrzania. Narzędzie do Estymacji Parametrów umożliwia określenie optymalnej kombinacji parametrów operacyjnych w odniesieniu do zadanych kryteriów.

Opracowywanie zaawansowanych strategii sterowania 

Ocena różnych parametrów sterowania poprzez eksperymentowanie w pełnej skali jest zazwyczaj zajęciem trudnym i czasochłonnym. WEST zawiera elastyczne modele sterowników, które umożliwiają badanie efektywności różnych algorytmów i parametrów sterowania przed ich zastosowaniem w pełnej skali.

Monitorowanie oczyszczalni i rozwiązywanie problemów 

Wykalibrowany model oczyszczalni może być użyty to przewidywania dynamicznej reakcji układu na zmienność parametrów operacyjnych (np. Zmiany składu ścieków surowych). Pomaga to zidentyfikować tzw. wąskie gardła procesu i określić działania zaradcze. Narzędzia Analizy Scenariuszy i Niepewności w programie WEST ułatwiają zrozumienie skomplikowanych procesów zachodzących na oczyszczalni. 

Zintegrowane modelowanie komunalnych systemów wodnych 

WEST umożliwia zintegrowane modelowanie parametrów jakościowych w zlewniach komunalnych obejmujących sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i wody powierzchniowe.

Główne elementy

Modele fizyczne
 • Zbiorniki 
 • Reaktory biologiczne 
 • Reaktory typu IFAS 
 • Osadniki 
 • Piaskowniki i złoża zraszane 
 • Reaktory sekwencyjne (SBR) 
 • Reaktory membranowe (MBR) 
 • Urządzenia do odwadniania osadów 
 • Komory fermentacji 
 • Układy dozowania chemikaliów 
 • Sterowniki
Modele biochemiczne
 • Modele osadu czynnego (ASM) nr 1, 2, 2d i 3 
 • Model komory fermentacji (ADM) nr 1 
 • Model utleniania anaerobowego amoniaku (Anammox) 
 • Model emisji gazów cieplarnianych 

Moduły

WESTforOPERATORS 

WEST dla Operatorów jest uproszczoną wersją programu, której funkcjonalność ogranicza się do wykonywania symulacji dynamicznych dla stanu ustalonego na gotowych modelach oraz obliczania funkcji kryterialnych. Ta wersja pozwala na uruchamianie projektów WEST wykonanych w wyższych wersjach oprogramowania. Służy głównie do celów szkoleniowych oraz dokonywania bieżących ocen strategii operacyjnych.

WESTforDESIGN 

Podobnie jak WESTforOPERATORS umożliwia wykonywanie symulacji dynamicznych i dla stanu ustalonego oraz obliczania funkcji kryterialnych. Dodatkowo umożliwia tworzenie graficznych konfiguracji oczyszczalni w oparciu o zamkniętą bibliotekę modeli. 

Jest to rozwiązanie dostoswane do celów projektowania, gdy projektant ma ograniczoną ilośd danych i czasu, a musi szybko porównad scenariusze (np. różne ładunki, konfiguracje czy strategie sterowania).

WESTforOPTIMIZATION 

Jest pełną wersją oprogramowania, która pozwala na tworzenie podstawowych projektów (opartych wyłącznie na symulacjach dla stanu ustalonego i dynamicznych) jak również bardziej zaawansowanych projektów wykorzystujących narzędzia ułatwiające kalibrację modeli (Globalna Analiza Wrażliwości, Szacowanie Parametrów), wiarygodne przewidywanie efektywności oczyszczalni (Analiza Niepewności) i pełna optymalizację procesu (Estymacja Parametrów). Oprócz graficznego edytowania konfiguracji modeli pozwala na tworzenie od podstaw własnych bibliotek modeli (przy użyciu Edytora Modeli i Edytora Bloków). 

WESTforAUTOMATION 

Jest zestawem narzędziowym, który umożliwia inżynierom tworzenie specjalnych aplikacji integrujących silnik numeryczny WEST z innymi systemami informatycznymi takimi jak SCADA i bazy danych. Jest to kluczowy komponent potrzebny do budowy zaawansowanych systemów wsparcia decyzji.

Korzyści

 • Przyjazne dla użytkownika, intuicyjne narzędzia graficzne 
 • Szeroko rozbudowana i czytelna standardowa biblioteka modeli 
 • Nieograniczona elastyczność tworzenia własnych bibliotek modeli 
 • Łatwa implementacja strategii sterowania 
 • Dowolność tworzenia funkcji kryterialnych 
 • Szeroki zakres kryteriów statystycznych 
 • Zaawansowane narzędzia do analizy scenariuszy, wrażliwości, niepewności i szacowania parametrów 
 • Możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi 
 • Duża prędkość obliczeń
 • Silnik numeryczny z możliwością instalowania na superkomputerach 
 • Różne wersje językowe (w tym wersja polska)