Skip to main content
Produkty

MIKE +

Zintegrowane modelowanie systemów wodnych

MIKE+ to doskonałe narzędzie dla osób chcących modelować oraz zarządzać wszystkimi systemami wodnymi w jednym miejscu. Platforma MIKE+ pozwala na modelowanie systemów kanalizacji, wodociągów, sieci rzecznych oraz powodzi. Dzięki zintegrowanej, elastycznej oraz skalowalnej aplikacji możemy łatwiej analizować oraz przewidywać zachowania sieci wod-kan oraz kontrolować modele powodziowe.

MIKE URBAN A MIKE+

MIKE+ jest nową generacją MIKE URBAN. Kontynuuje on skuteczne analizowanie wszystkich scenariuszy modelowych dla wody miejskiej, w tym systemów dystrybucji wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zintegrowanego modelowania 1D+2D. MIKE+ oferuje pełne modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne, w tym również modelowanie cieków wodnych oraz powodzi.
MIKE+ pomoże rozwiązać wyzwania jakie stawia sieć miejska i zaspokoi jej potrzeby, wspierając analizę, modelowanie scenariuszy i modelowanie online. Integracja systemów miejskich i sieci rzecznych w jednym interfejsie pozwala na kompleksowe modelowanie zasobów wodnych miasta.
MIKE+ sukcesywnie będzie zastępował MIKE URBAN jako oprogramowanie nowej generacji dla sieci miejskiej, rzek oraz zjawisk powodziowych.

MIKE+ Z ARCGISEM PRO

Oprogramowanie MIKE+ może być wykorzystywanie wraz z jednym z najlepszych aplikacji GIS-owych na świecie ArcGIS Pro. Łącząc funkcje oprogramowania MIKE+ oraz ArcGIS otrzymujemy dostęp do najbardziej zaawansowanego oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych wraz z modelowaniem. MIKE+ ArcGIS to pełna integracja modelowania systemów wodnych z zarządzaniem danymi:

 • Przygotowywanie i integracja danych z różnych źródeł oraz w różnych formatach
 • Przekształcanie danych na formę mapową z wybranymi atrybutami
 • Wizualizacja, edycja i analiza danych
 • Udostępnianie współpracownikom efektów swoich prac w formie on-line
 • Wykorzystanie pełnej funkcjonalności ArcGISa Pro oraz dodatkowych aplikacji do pracy w terenie

Obszary zastosowań

Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Cieki wodne Powodzie
 • Master plany
 • Plany modernizacji sieci oraz optymalizacja ciśnienia
 • Analiza wycieków i ich redukcja
 • Analiza przepływu pożarowego
 • Analiza jakości wody
 • Master plany
 • Zarządzanie wydajnością oraz analizy utrzymaniowe
 • Zarządzenie kanalizacją deszczową, analizy napływów i infiltracji
 • Planowanie kryzysowe dla powodzi miejskich
 • Ocena zarządzania wodą deszczową
 • Projektowanie i optymalizacja kontroli w czasie rzeczywistym
 • Analiza powstawania siarczków
 • Inżynieria rzeczna oraz analizy ochrony przeciwpowodziowej
 • Analizy eksploatacyjne zbiorników i elektrowni wodnych
 • Wsparcie zarządzania zasobami wodnymi i zlewniami
 • Wsparcie zarządzania i rekultywacji terenów podmokłych
 • Wsparcie zarządzania oraz łagodzenie skutków powodzi
 • Analiza ryzyka powodziowego oraz mapowanie zagrożenia powodziowego
 • Analiza scenariuszy działań przeciwpowodziowych
 • Analiza skutków uszkodzeń ochrony przeciwpowodziowej
 • Ocena zmian klimatu

Moduły

1. Manager Modeli (Model Manager)

Manager Modeli jest rdzeniem MIKE+, który dzięki swoim funkcjom pomaga przejść przez wszystkie fazy przygotowywania modelu. Główne funkcjonalności Managera Modeli to:

 • zarządzanie danymi dla systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej, wodociągów, rzek oraz powodzi
 • obsługa programu w oparciu o funkcjonalności GIS dzięki wbudowanemu rozwiązaniu firmy ThinkGeo
 • zarządzanie seriami czasowymi, kompleksowe narzędzie do przetwarzania i edycji danych, wizualizacja danych wszystkich modelowanych systemów 
 • Interpretacja i prezentacja wyników w przeglądarce wyników MIKE+, ale również dla nieograniczonej liczby użytkowników dzięki naszemu darmowemu oprogramowaniu MIKE VIEW
 • dodatkowe narzędzia wspomagające pracę
  – Manager scenariuszy
  – Natychmiastowa walidacja wprowadzanych danych
  – Interpolacja i automatyczne przypisywanie danych
  – Upraszczanie danych topologicznych sieci
  -Geokodowanie zlewni, zrzutów ścieków oraz rozbiorów wody
  – Wyniki modelowe przedstawiane w formie statycznych oraz animowanych serii czasowych, profili oraz map tematycznych, tabel i statystyk

2. Sieć wodociągowa

Moduł sieci wodociągowej jest wyposażony w dwa silniki obliczeniowe. Silnik EPANET oraz autorski silnik obliczeniowy Analizy Specjalne (Special Analyses) stanowią rozszerzenie dla standardu EPA. 

a. EPANET

MIKE+ posiada szereg dodatkowych funkcji dobudowanych do silnika EPANET, aby proces modelowania uczynić jeszcze bardziej kompleksowym. Główne funkcjonalności silnika EPANET:

 • Symulacja w czasie ustalonym
 • Symulacja w czasie rozszerzonym
 • Symulacje jakości wody
 • Narzędzia alokacji rozbiorów:
  – 
  Geokodowanie i agregacja rozbiorów
  – Obliczanie sumy rozbiorów dla każdego węzła w systemie
 • Analizy jakości wody:
  – 
  Analiza mieszania się wody z różnych źródeł
  – Analiza wieku wody w sieci
  – Analiza rozkładu chloru w sieci
  – Analiza wzrostu produktów ubocznych dezynfekcji
  – Propagacja zanieczyszczeń w sieci

b. Analizy Specjalne (Special Analyses)

 • Analizy rozbiorów zależnych od ciśnienia
 • Analiza warunków krytycznych w przewodach
 • Analiza płukania sieci
 • Śledzenie trasy wody z różnych źródeł
 • Kontrola infrastruktury oparta na regułach sterowania, wprowadzanie pomp o zmiennej prędkości oraz sterowanie PID
 • Redukcja ciśnienia zaworami o zmiennym przepływie
 • Analizy kosztów i zrównoważonego rozwoju
 • Modelowanie przepływu nieustalonego z użyciem silnika Uderzenia Hydraulicznego DHI

3. Sieć kanalizacyjna

Silniki obliczeniowe sieci kanalizacyjnej wykorzystują silnik SWMM oraz autorski silnik MIKE 1D:

a. SWMM

Moduł ten zawiera silnik US-EPA SWMM5 do modelowania systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej głównie z obszarów miejskich.

– Hydraulika

Symulacja przepływu w przewodach uwzględniając:

 • Węzły, wyloty, rozdzielacze, zbiorniki, przewody, pompy, kryzy, przelewy burzowe, przyłącza, regulatory
 • Symulacja przepływu w warunkach pod i nadkrytycznych przy niewypełnionych, wypełnionych i ciśnieniowych przewodach i kanałach otwartych

– Hydrologia

 • Symulacja spływu i infiltracji opadów w zlewni z opcją modelowania wód gruntowych, zielonej infrastruktury, infiltracji i zalegania śniegu

b. MIKE 1D PIPEFLOW

Moduł pozwala na modelowanie przepływu w przewodach i kanałach otwartych, w tym takie elementy infrastruktury jak:

 • Studzienki okrągłe, rozgałęzienia, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne. Przekroje standardowe oraz nietypowe, kryzy, przelewy burzowe, pompy, zawory, regulatory przepływu i wpusty deszczowe
 • Symulacja działania przewodów wypełnionych częściowo i całkowicie oraz pracujących ciśnieniowo
 • Ciągłe symulacje obejmujące infiltracje w zależności od opadu (RDI – rainfall-dependent infiltration) oraz długoterminowe statystyki
 • Optymalizacja przepustowości sieci
 • Symulacje pogody deszczowej w celu redukcji spływu kanalizacji ogólnospławnej
 • Projektowanie i optymalizacja kontroli systemu w czasie rzeczywistym
 • Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi

Symulacje systemów kanalizacji oraz sieci rzecznych można przeprowadzić w jednym modelu.

4. Sieci rzeczne – 1D Rivers

Moduł rzeczny oparty jest na MIKE 1D, silniku hydrodynamicznym DHI dla rzek i kanałów otwartych.

Moduł ten pozwala na symulacje przepływu w rzekach, uwzględniając taką infrastrukturę jak przelewy, jazy, przepusty. MIKE 1D Rivers używany jest z modułem Rainfall-Runoff (Opad-Odpływ), który reprezentuje spływ hydrologiczny ze zlewni.

Symulacje systemów kanalizacji oraz sieci rzecznych można przeprowadzić w jednym modelu.

Dołączenie moduł 2D OVERLAND umożliwia wykonywać szereg złożonych analiz, rozwiązując takie problemy jak:

 • Utrudnienia w transporcie z powodu nieprawidłowego utrzymania roślinności
 • Ograniczona pojemność magazynowania wody powodziowej w górnym biegu rzeki
 • Redukcja przepustowości w obszarach z infrastrukturą przecinającą rzekę i tereny zalewowe
 • Analizy zapobiegania powodzi poprzez optymalizację funkcjonowania zbiorników
 • Oddziaływanie powodziowe spowodowane przerwaniem zapory lub awarią wałów przeciwpowodziowych
 • Zmiany w użytkowaniu gruntów
 • Wpływ zmian klimatu na ryzyko powodziowe

5. Powodzie

a. 2D Overland

MIKE+ to platforma, która doskonalone nadaje się analizowania i symulowania sytuacji powodziowych. Dzięki modułowi powodzi, można skutecznie zbadać wszelkie przyczyny powodujące powódź miejską jak i rzeczną, np. lokalne opady, niewystarczająca przepustowość wpustów wód opadowych, czy przepełnienia rzek. Moduł powodzi oparty jest na silniku MIKE 21 FM z 2D OVERLAND.

Moduł pozwala na obliczenia przepływu w kanałach. Umożliwia wprowadzanie szeregu różnych elementów sieci takich jak zbiorniki retencyjne, przelewy, kryzy, regulatory czy przepompownie. Umożliwia symulację krytycznych zjawisk w sieci np. praca pod ciśnieniem.

Siatka elastyczna (Flexible mesh – FM) zapewnia maksymalne dopasowanie w przypadku szczegółowych i nietypowych siatek. Dzięki zaawansowanej obsłudze dla budynków, dróg i opadów deszczy doskonale nadaje się do analizowania powodzi miejskich. Wykorzystując dane dotyczące pokrycia terenu, można zasymulować wpływ różnego rodzaju chropowatości terenu na wyniki analizy. Przelewy, kryzy przepusty i inne elementy infrastruktury rzecznej mogą z łatwością zostać wprowadzone do silnika 2D. 

b. Perpetual GPU access

Równoległość obliczeń modelowych 2D dzięki wykorzystaniu wielu rdzeni i kart GPU znacznie przyśpiesza czas oczekiwania na wyniki analizy.

6. Możliwości łączenia różnych modułów

MIKE+ umożliwia łączenie różnych modułów w celu dostosowania aplikacji do swoich potrzeb. Moduły te mogą zostać wykorzystywane do analizowania systemów kanalizacyjnych, rzek oraz powodzi:

a. Rainfall Runoff

Moduł ten pozwala na symulacje zjawisk opad-odpływ dzięki różnym metodom obliczeniowym takim jak czas-obszar, fala kinematyczna z uwzględnieniem infiltracji oraz zielonej infrastruktury, zbiornik liniowy (linear reservoir) lub UHM (unitary hydrograph method)

Modelowanie dopływu i infiltracji zależnych od opadów deszczu, przy modelu koncepcyjnym RDI/I umożliwia symulację ciągłych i powolnych napływów w wyniku infiltracji np. wód gruntowych. 

Narzędzie modelowania jakości wody pozwala na wykonywanie analiz gromadzenia i wymywania zanieczyszczeń ze zlewni.

b. Control

Moduł oferuje zaawansowane funkcje kontroli w czasie rzeczywistym. Pozwala na sterowanie oraz tworzy reguły działania dla regulatorów czy pompowni w łatwy i przystępny dla użytkownika sposób.

c. Transport

Moduł ten obejmuje analizę transportu zanieczyszczeń poprzez adwekcję i dyspersję zarówno dla osadów drobnych jak i gruboziarnistych.

d. MIKE Eco Lab

Dzięki temu modułowi użytkownik ma możliwość modelowania wszystkich aspektów związanych z jakością wody, np. rozpuszczanie substancji czy reakcje biologiczne. Narzędzie umożliwia analizę wpływu powodzi na środowisko. 

7. Modelowanie zintegrowane

MIKE URBAN zapewnia efektywne rozwiązania spełniające rosnące potrzeby w zakresie łączenia modeli 1D do kanalizacji kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej z innymi modelami. 

Główne korzyści

MIKE+ to pakiet oprogramowania modelującego dla wszystkich działań w zakresie modelowania wody miejskiej, rzek oraz powodzi

 • Wszystkie wymagane licencje i komponenty GIS są wbudowane w licencję MIKE+
 • MIKE+ jest dostępny w wielu językach i zapewniamy lokalne wsparcie w ponad 30 krajach
 • Niezależnie od wybranego silnika lub modelu, który budujesz, wszystkie dane są przechowywane w jednej bazie danych

Wyniki

Rezultaty są wyświetlane automatycznie. Wyniki symulacji można analizować pod kątem potencjalnych problemów, anomalii, obszarów krytycznych itp. Dostępne są różne wstępnie zdefiniowane mapy i raporty tematyczne, które służą do zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości. Wyniki symulacji mogą być animowane w czasie lub w formie serii czasowych. Użytkownik może również porównywać różne scenariusze pracy sieci.