USŁUGI

Straty wody

DHI rozwija modele hydrauliczne, które umożliwiają efektywne zarządzanie siecią wodociągową, zmniejszając tym samym straty, obniżając koszty utrzymania i zwiększając procent wody dostarczonej do dystrybucji. Straty wody można ustalić porównując objętość wody, która została dostarczona do sieci wodociągowej, z zafakturowaną objętością wody, którą otrzymali odbiorcy. Ze stratami wody mamy za zazwyczaj do czynienia na skutek: wycieku, nielegalnego poboru, niedokładnego pomiaru oraz wolnego użycia wody np. w celach przeciwpożarowych. W celu wykrycia strat wody można zastosować następujące działania: przeglądy sieci wodociągowej, zlokalizowanie przecieków wody oraz pomiar ciśnień w węzłach sieci wodociągowej. Modernizując sieć wodociągową, model pozwala przewidzieć uszkodzenia przewodów oraz optymalizować kontrolę ciśnienia na rzecz trwałego ograniczenia strat wody. Ponadto, koncepcja DHI zapewnia wdrożenie modułu, który oblicza jaki poziom wycieku jest ekonomicznie opłacalny do usunięcia dla danego zakładu. Ograniczenie strat wody jest bardzo istotne i powinno stanowić priorytet w działaniach zakładów wodociągowych. Pamiętajmy o tym, że redukcja strat wody przynosi wszystkim korzyści: przedsiębiorstwu, jego klientom jak również środowisku, w którym żyjemy.

Co to jest woda niezafakturowana?

Woda niezafakturowana (Non-revenue water) to woda, która została wyprodukowana, ale nie może być rozliczona. Straty mogą być wynikiem wycieku, nielegalnego poboru, niedokładnego pomiaru (tzw. straty pozorne) czy np. wolnego użytku dla celów przeciwpożarowych. Obliczenia wskazują, że ponad 14 mld $ tracą co roku zakłady wodociągowe na całym świecie właśnie z powodu wody niezafakturowanej (NRW). Bank Światowy zaleca, aby wielkość NRW była mniejsza niż 25% całkowitej produkcji wody, podczas gdy w wielu krajach NRW wynosi do 60%. Wysoki poziom NRW jest szkodliwy dla kondycji finansowej zakładów wodociągowych oraz stanowi dodatkowe obciążenie dla płacących za wodę.

Audyt wodny – czy go potrzebuję?

W celu obliczenia bilansu wodnego, niezbędne jest poznanie jego składników. Audyt wodny śledzi przepływ wody od źródła poprzez system dystrybucji, aż do momentu odbioru przez klienta końcowego. Tym samym ewentualne straty stają się widoczne na każdym etapie transportu. Regulacja ciśnienia jest bardzo skutecznym sposobem zmniejszenia strat wody w sieciach rozdzielczych. Odpowiednie zarządzanie ciśnieniem wody w sieci zmniejsza również częstotliwość awarii, ogranicza zużycie energii elektrycznej i pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych. Dobrze skalibrowany model hydrauliczny daje możliwość optymalizacji ciśnienia przy zakładanych scenariuszach pracy sieci.

Audyt Wodny ponadto mówi nam, jakiego rodzaju nieprawidłowości występują w sieci i ile kosztuje ich naprawa. Koncepcja DHI dostarcza narzędzia umożliwiające rozwój i ocenę on-line Audytu Wodnego zgodnie z metodą IWA/AWWA opracowaną wspólnie przez AWWA (American Water Works Association) oraz IWA (International Water Association).

Co to jest Monitoring minimalnych przepływów nocnych?

Monitorowanie przepływu wody na stosunkowo małych obszarach sieci dystrybucyjnej może dostarczyć informacje o rzeczywistych stratach w danym rejonie. Monitoring odbywa się zazwyczaj w godzinach nocnych, gdy zużycie wody jest na poziomie minimalnym i prawdziwe straty stanowią niemalże całkowity napływ do danego sektora. Minimalne zużycie nocne w wybranym obszarze jest liczone w zależności od typu zabudowy i liczby przyłączeń domowych. Zmiany przepływu są rejestrowane podczas wyłączania wybranego obszaru oraz poprzez zamykanie niektórych zasuw, a tym samym separację rejonów lub odcinków sieci.

Czy taka analiza jest dla mnie?

DHI oferuje:

  • Ocenę bilansu wody w sieci (Audyt wodny)
  • Wyznaczenie sektorów pomiarowych
  • Analizę i interpretację zebranych danych
  • Plan modernizacji sieci
  • Nadzór nad prowadzonymi pracami

Ponadto modele DHI obejmują:

  • Wykorzystanie danych zewnętrznych (SCADA, fakturowanie, GIS, pomiary, itp.)
  • Wskaźniki efektywności
  • Ekonomiczny poziom wycieku
  • Ocena przepływów nocnych
  • Narzędzia statystyczne

Duże przecieki wraz z wysokim poziomem awaryjności są jednym z najważniejszych czynników podczas planowania modernizacji sieci. Przebudowa sieci wodociągowej jest zatem istotną częścią planu zarządzania stratami wody, szczególnie wtedy, gdy wyczerpią się inne metody redukcji wycieków.

Ekonomiczna ocena strategii modernizacji sieci zależy od kosztów straty wody i kosztów naprawy sieci. Model hydrauliczny wraz z oceną stanu sieci pozwala ustalić odpowiednie priorytety oraz optymalizuje procedurę rekonstrukcji dając możliwość prowadzenia inwestycji w sposób najbardziej optymalny dla danego przedsiębiorstwa.