Skip to main content

Nasz kolejny projekt, który dotyczy opracowania m.in.: modelu hydrologicznego zlewni, oceny retencyjności zlewni, programu działań zwiększających retencję, analizy wielokryterialnej, analizy kosztów-korzyści…

DHI Polska